Certificaten

Stichting Administratiekantoor Bingo biedt 1.000 certificaten aan. De prijs van een certificaat bij deze aanbieding is € 875. Let op: de certificaten kunt u niet omwisselen in de aandelen. In totaal wil Stichting Administratiekantoor Bingo voor maximaal €875.000 aan certificaten verkopen. Dat zijn 1.000 certificaten.

Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee

Deze aanbieding van certificaten is gericht op particuliere beleggers en professionele beleggers in Nederland. Dat betekent niet automatisch dat de certificaten voor u geschikt zijn als u een particuliere belegger of een professionele belegger bent. Let op! Aan de certificaten zijn risico’s verbonden. Deze certificaten zijn daarom alleen geschikt voor personen die bereid zijn om deze risico’s te lopen.

Wij kunnen u niet adviseren of de certificaten voor u geschikt zijn. Dat hangt namelijk af van verschillende zaken. Bijvoorbeeld van uw persoonlijke omstandigheden. En hoeveel geld u heeft. Of welke beleggingen u al heeft. En of u veel of weinig risico wilt nemen.

Wilt u beleggen in de certificaten? Gaat u dan eerst naar een financieel adviseur. Het is altijd verstandig om niet al uw geld in de certificaten te beleggen. Het is belangrijk om ook een deel van uw geld te sparen. En uw geld te verdelen over verschillende beleggingen.

Voor wie zijn de certificaten niet geschikt?

Hieronder staat een aantal voorbeelden. Past een van die voorbeelden bij u? Dan kunt u onze certificaten beter niet kopen.

– U wilt geen risico lopen op uw beleggingen.
– U heeft geen ervaring met beleggen.
– U heeft geen verstand van wat wij doen.
– U snapt niet hoe certificaten werken.
– U wilt geen geld verliezen.
– U leent geld en u gebruikt dit om te beleggen.
– U heeft minder pensioen of minder geld om de belangrijkste dingen te kunnen doen.
– U heeft het geld van de certificaten nodig.

Risico’s van beleggen in de certificaten

Niet alle risico’s die horen bij beleggen in de certificaten kunnen worden genoemd. Deze kunnen ook niet allemaal worden voorspeld. Hierna vindt u een uitleg over de risico’s van de certificaten. Het gaat om risico’s die materieel zijn om te besluiten over deze aanbieding van certificaten.

  • Risico´s die horen bij de certificaten. Niemand wil uw certificaten kopen U wilt uw certificaten verkopen. Dan mag dat. Maar het is niet zeker dat er altijd iemand is die uw certificaten wil kopen. Als er niemand is die de certificaten wil kopen, kunt u de certificaten dus niet verkopen. Het is ook niet zeker dat er iemand is die de certificaten wil kopen voor de prijs die u wilt hebben. Het kan dus zijn dat u de certificaten niet kunt verkopen.
  • De prijs van uw certificaat kan stijgen of dalen. Hoeveel geld uw certificaat waard is, staat niet vast. Wilt u uw certificaat verkopen? Dan krijgt u de prijs die iemand anders op dat moment wil betalen voor uw certificaten. Het kan zijn dat de prijs lager is dan het bedrag dat u heeft betaald voor de certificaten. U krijgt dan dus minder geld voor uw certificaten. Het kan ook zijn dat niemand uw certificaten wil kopen. – —
  • U mag niet stemmen in onze aandeelhoudersvergadering. U koopt een certificaat zonder stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Als certificaathouder heeft u alleen recht op winst/dividend. U mag daarom niet stemmen in onze algemene vergadering van aandeelhouders. U kunt dus niet beslissen over ons bedrijf. U loopt het risico dat de aandeelhouders besluiten nemen waar u het niet mee eens bent.

Informatie over de certificaten

Aantal certificaten: 1.000
De prijs voor 1 certificaat is: € 875,-
Maximaal bedrag: € 875.000,-
Euro: De certificaten zijn in euro.
Omwisselen: De certificaten kunt u niet omwisselen in aandelen.
Minimum aantal te kopen: U kunt minimaal 1 certificaat kopen.
Maximaal aantal te kopen: U kunt maximaal 1.000 certificaten kopen.
Certificaten zijn op naam: De certificaten zijn op naam. Dat betekent dat u als eigenaar van de certificaten staat geregistreerd. Een certificaat is geen fysiek stuk dat Stichting Administratiekantoor Bingo afgeeft.
Certificatenregister: In dat register houdt Bingo bij hoeveel certificaten een belegger heeft.

Bij de certificaten horen de volgende beperkingen:

1. Er geldt geen recht om onze algemene vergadering van aandelen bij te wonen of te stemmen in die vergadering.

2. De certificaten mogen niet worden omgeruild voor onze aandelen.

3. Er geldt een plicht voor Stichting Administratiekantoor Bingo om alle aandelen mee te verkopen als alle aandelen worden verkocht aan een bonafide derde. U krijgt dan de koopsom van het aandeel dat hoort bij het certificaat. De certificaten vervallen daarna.

4. Er geldt geen recht om te stemmen over veranderingen van de administratie-voorwaarden. Wij mogen hier zelf over beslissen.

5. Als dividend niet is opgeëist binnen 5 jaar, dan vervalt het dividend.

6. Er geldt een plicht om wijzigingen in de naam of het adres door te geven.

Bingo Supermarkt BV

Geen belangrijke recente investeringen

Wij hebben geen belangrijke investeringen gedaan sinds de oprichting van Bingo Supermarkt BV.

Schuldenvrij

Wij hebben geen leningen lopen en zullen na de start van Bingo geen leningen aangaan.

Er zijn geen rechtszaken

Sinds de start van Bingo en de crowdfunding zijn er geen rechtszaken, overheidsingrepen of arbitrages (met inbegrip van dergelijke procedures die, naar ons weten, hangende zijn of zouden kunnen zijn of kunnen worden ingeleid) geweest die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op onze financiële positie of onze rentabiliteit.

Informatie over de belastingen voor de certificaten

Beleggen in de certificaten heeft gevolgen voor de belastingen. Dit zijn de gevolgen die in het algemeen gelden. Het kan zijn dat deze gevolgen niet voor uw situatie gelden.

Onderstaande informatie geldt alleen voor Nederlandse belastingplichtige certificaathouders. Indien u niet in Nederland woont, dan zijn de onderstaande gevolgen niet van toepassing op uw situatie. Wilt u investeren in de certificaten? Ga dan eerst naar een belastingadviseur. Zorg dat u weet wat de belastinggevolgen zijn van het kopen van de certificaten.

Dividendbelasting

Dividenden die worden uitgekeerd op de certificaten zijn in het algemeen belast met dividendbelasting tegen een tarief van 15%. Wij zullen de Nederlandse dividendbelasting die moet worden ingehouden op de uitgekeerde dividenden namens de certificaathouder inhouden en afdragen aan de Nederlandse belastingdienst. Inkoop van certificaten wordt fiscaal behandeld als een aan dividendbelasting onderworpen winstuitkering aan de verkopende certificaathouder voor zover de inkoopprijs meer bedraagt dan het gemiddelde gestorte kapitaal.

Afhankelijk van de fiscale positie van de certificaathouder kan de ingehouden dividendbelasting worden verrekend, verminderd of worden teruggevraagd bij de belastingdienst. Een uitzondering hierop is in het geval er sprake is van dividendstripping. In dat geval heeft de ontvanger van het dividend in bepaalde gevallen geen recht op teruggaaf, vermindering of verrekening van de Nederlandse dividendbelasting. Voor de toepassing van de dividendstrippingregels adviseren wij u om contact op te nemen met een belastingadviseur.

Belastingen voor als u particulier bent

Bent u een particulier en ontvangt u een inkomen? Dan betaalt u hierover inkomstenbelasting. Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van het soort inkomen dat u heeft. De inkomstenbelasting is in drie categorieën (boxen) verdeeld:

1. In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast.

2. In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. U heeft in het algemeen een aanmerkelijk belang als u ten minste 5% van de (soort)aandelen van een B.V. of een N.V. bezit.

3. In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Met inkomen uit werk bedoelen wij het inkomen dat u krijgt uit loondienst, het inkomen dat u krijgt uit een onderneming en het inkomen dat u krijgt uit overige werkzaamheden.

Beleggen in Box 3

In de meeste gevallen worden de certificaten belast als inkomen uit sparen en beleggen in box 3. In box 3 wordt belasting over de waarde van de bezittingen minus de schulden geheven. Dat is de waarde van de bezittingen en de schulden op 1 januari van het betreffende jaar.

Voor elke belastingplichtige geldt een heffingsvrij vermogen voor box 3 van € 50.000. Dit betekent dat er geen belasting wordt betaald voor het jaar 2021 in box 3 als de bezittingen minus de schulden minder zijn dan € 50.000. Zijn de bezittingen minus de schulden meer dan € 50.000, dan wordt over het meerdere box 3 heffing betaald. In de tabel hieronder ziet u welke vrijstelling in het jaar 2021 voor u geldt.

Beleggen belast in Box 1

In sommige gevallen wordt de particuliere belegger belast in box 1. Indien de certificaten zijn toe te rekenen aan een IB onderneming of indien de houder van de certificaten wordt geacht werkzaamheden uit te voeren die verder gaan dan normaal actief vermogensbeheer, dan worden de inkomsten die uit de certificaten zijn verkregen of geacht worden te zijn verkregen belast in box 1, met progressieve inkomstenbelastingtarieven (maximaal 49,5%).

Verder zijn eventuele vermogenswinsten, die in het geval van de (tussentijdse) verkoop van de certificaten worden behaald, belast in box 1. Indien verliezen worden geleden bij de (tussentijdse) verkoop van de certificaten, kan dit verlies door de houder van de certificaten in mindering worden gebracht op zijn inkomsten voor box 1.

Beleggen belast in Box 2

In uitzonderingsgevallen kan er sprake zijn beleggen in box 2. Dit betreft wanneer er sprake is van een aanmerkelijk belang, welke in zijn algemeenheid geldt indien u tenminste 5% van een soort aandeel bezit.

Belastingen voor de ondernemer Inkomsten die zijn verkregen of geacht worden te zijn verkregen uit certificaten gehouden door een vennootschap die in Nederland is gevestigd, met inbegrip van vermogenswinsten gerealiseerd bij de verkoop daarvan, zullen in het algemeen zijn belast met Nederlandse vennootschapsbelasting tegen een tarief van 25% (voor belastbare winsten tot € 200.000 geldt in 2021 een tarief van 19%).

Welk recht geldt?

Voor de afspraken met Stichting Administratiekantoor Bingo over de certificaten geldt het Nederlands recht. Ook geldt het Nederlandse recht voor alle informatie die u krijgt over de certificaten.